Custom image

Verzija statuta za ispis


Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (NN 88/01) te članka 14. i 23. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11 i 86/12) na Osnivačkoj sjednici održanoj dana 30.03.2013. godine Skupština Športskog kluba uzgajivača golubova listonoša „ SLAVONIJA-77“ OSIJEK, donosi

                                                                                                                                                

S T A T U T

Š P O R T S K O G    K L U B A   U Z G A J I V A Č A

G O L U B O V A    L I S T O N O Š A

„SLAVONIJA-77“  O S I J E K

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja kluba, o zastupanju, ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljeve, o ostvarivanju javnosti rada udruge, o članstvu i članarini, pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova, o tijelima udruge, njihovim mandatima te odgovornosti članova, imovini, načinu stjecanja imovine, prestanku rada udruge i o imovini u slučaju prestanka rada ŠPORTSKOG KLUBA UZGAJIVAČA GOLUBOVA LISTONOŠA „SLAVONIJA-77“ OSIJEK (u daljnjem tekstu Klub).

Članak 2.

Naziv Kluba je: ŠPORTSKI KLUB UZGAJIVAČA GOLUBOVA LISTONOŠA

            „SLAVONIJA-77“ OSIJEK.

Skraćeni naziv kluba je: ŠKUGL  „SLAVONIJA-77“ .

Adresa sjedišta kluba je: OSIJEK, ZELENO POLJE 32

Klub djeluje na području: Osječko-baranjske i Požeško-slavonske županije, kao i na cijelom području Republike Hrvatske.

Članak 3.

Klub je neprofitna pravna osoba a svoju pravnu osobnost stječe upisom u Registar udruga Republike Hrvatske pri nadležnom tijelu državne uprave.

Klub je sportska udruga te se upisuje u Registar sportskih djelatnosti kod nadležnog tijela.

Članak 4.

Klub ima svoje pečate i znak.Dva okrugla i jedan četvrtasti.

Okrugli pečati imaju oblik kruga promjera 38mm. Uz obod je napisan puni naziv kluba. U sredini kruga nalazi se lik goluba listonoše u letu. Okrugli pečati se međusobno razlikuju samo po dodatnom slovu „A“ odnosno „B“. Četvrtasti štambilj koristi natjecateljska komisija, a na njemu je otisnut naziv u dva reda:

u prvom redu:ŠKUGL „SLAVONIJA-77“ Osijek

u drugom redu: natjecateljska komisija.

Znak kluba čini dio grba Republike Hrvatske, grb Slavonije, koji u štitu na plavom polju sadrži dvije bijele(srebrene) grede, a između greda je crveno polje po kojem lagano stupa kuna na lijevo. U gornjem plavom polju je žuta (zlatna) šestokraka zvijezda. Iznad gornjeg dijela grba nalazi se stojeći lik goluba listonoše kojemu je glava okrenuta na lijevo. Sa vanjske strane grba, od gornje lijeve do gornje desne, ispisan je puni naziv kluba.

Članak 5.

Klub je član Hrvatskog saveza športskih klubova uzgajivača golubova listonoša.

Predstavnike Kluba u tijela Hrvatskog saveza određuje Upravni odbor.

Članak 6.

Klub propisuje za golubove svojih članova obvezatnu uporabu saveznog prstenja.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI KLUBA

Članak 7.

Klub je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja golubarskog športa u Osječko-baranjskoj i Požeško-slavonskoj županiji.

Članak 8.

Djelatnosti kluba su:

- planiranje rada i razvitka golubarskog sporta,

- organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga golubova te organiziranje i provođenje nazora natjecanja radi postizanja vrhunskih športskih rezultata

-  sudjelovanje na natjecanjima u klubu, regiji kao i natjcanjima koje organizira savez,

- pripremanje golubova za sudjelovanje na izložbi golubova listonoša koje organizira Hrvatski savez klubova uzgajivača golubova listonoša za odabir reprezentacije u standard i sport kategoriji.

Članak 9.

Radi ostvarivanja ciljeva Klub obavlja slijedeće djelatnosti:

 •  donosi dugoročne i kratkoročne planove rada
 •  planira i određuje početak i završetak natjecanja za sve svoje članove
 •  planira, organizira, kontrolira i nastup svojih članova na nacionalnim i internacionalnim letovima
 •  putem svojih tijela nadzire ispravno provođenje natjecanja u skladu s natjecateljskim pravilnikom
 •  surađuje sa zapovjedništvom domobranskog stožera i stožerom Hrvatske vojske
 •  zastupa sve svoje članove posredno ili neposredno preko svojih delegata
 •  prijevodima iz strane stručne literature upoznaje sve svoje članove najnovijim dostignućima glede uzgoja, zdravstvene zaštite golubova i golubinjake te najnovije tehničke opreme
 •  organizira državnu izložbu golubova listonoša
 •  organizira stručna predavanja i seminare u cilju usavršavanja listonoškog športa
 •  organizira nabavku tehničkih sredstava, opreme, lijekova, vitamina,hrane i drugog
 •  prema mogućnostima pruža pomoć oko nabavljanja kvalitetnih rasplodnih grla u zemlji i inozemstvu
 •  poduzima određene aktivnosti i djelatnosti radi osiguravanja sredstava za rad, usmjerava ostvarena sredstva prema potrebama, radi ostvarenja zacrtanih ciljeva
 •  obavlja i druge djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Kluba

Članak 10.

Rad kluba je javan. Javnost rada kluba ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom te:

- pravodobnim izvještavanjem članstva o radu kluba i značajnim događanjima, pisanim izvješćima na skupovima ili putem sredstava javnog priopćavanja.

 1.  ČLANSTVO U KLUBU

Članak 11

Član kluba može postati svaki državljanin Republike Hrvatske. Molbu za prijam podnosi Upravnom odboru kluba. Natpolovičnim brojem glasova Upravni odbor donosi odluku o prijamu člana u klub.

Članak  12.

Tajnik kluba upisuje novoprimljenog člana u klupski Registar i o tome obavještava prvu narednu Skupštinu na kojoj član ima pravo sudjelovanja u radu Skupštine.

Članak 13.

Svaki član kluba dobiva člansku iskaznicu.

Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Upravni odbor posebnom odlukom.

 

Članak 14.

Članovi Kluba po obliku djelovanja mogu biti:

 •  aktivni
 •  podupirući
 •  počasni

Aktivni član: je uzgajivač koji redovno nastupa u natjecanjima i plaća godišnju članarinu. On ne može biti član druge slične golubarske organizacije u Hrvatskoj.

Podupirući član: je uzgajivač koji plaća članarinu, ali ne nastupa redovito na natjecanjima.

Počasni član: je uzgajivač ili osoba koji svojim radom ili financijskom potporom doprinosi afirmiranju Kluba ili golubarskog  športa uopće. Počasnog člana imenuje Skupština Kluba.

Članak 15.

Upravni odbor određuje iznos članarine za svaku tekuću godinu.

Svi članovi Kuba moraju platiti redovnu godišnju članarinu do 01. veljače za tekuću godinu.

Članak 16.

Prava i obaveze članova su:

- birati i biti birani u tijelu Kluba, predlagati opoziv članova upravljanja

- predlagati pokretanje inicijative za rješavanje bitnih pitanja vezanih uz djelatnost

 Kluba

- iznijeti svoje prijedloge na Skupštini. Prijedlozi se u pismenom obliku dostavljaju

 Tajništvu Kluba 30 dana prije održavanja Skupštine da bi mogli biti stavljeni na

 dnevni red

- sudjelovanja u svim natjecanjima golubova listonoša i drugim aktivnostima koje   

 Hrvatski savez organizira za svoje članove, uvažavajući pri tome pravila koja

 Propisuje organizator svakog pojedinog natjecanja ili priredbe,

- rabljenje svih vrsta popusta ili olakšica, koji e stječu iz osnova članstva

- odlučivanja o svim pitanjima vezanim za osnovnu djelatnost Kluba, neposredno ili

 Preko izabranih predstavnika

- uvida o radu Upravnog odbora, i svih ostalih organa Kluba

- uvida u materijalno-financijsko poslovanje Kluba

- plaćanje članarine

- čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obaveza

- aktivno raditi na promidžbi, unapređenju i razvoju litonoškog golubarstva

- usmjeravati svoju djelatnost na podizanju kvalitete golubova listonoša

- usmjeravati svoju djelatnost na ostvarenje boljih športskih rezultata golubova

- zastupati interese Kluba i Hrvatskog saveza

- pripomagati ostvarenju programskih zadataka i ciljeva Kluba

- poštivati odluke Skupštine, Upravnog odbora te se pridržavati odredbi Statuta i

 Ostalih općih akata Kluba

- štititi ugled Kluba, te razvijati dobre međuljudske odnose

Članak 17.

Aktivan član pored dužnosti iz Članka 16. dužan je:

 •  stalno sudjelovati na natjecanjima i priredbama koje organizira Klub,
 •  u natjecanju svojim golubovima ne davati zabranjena stimulativna sredstva (doping)
 •  na svim natjecanjima i priredbama nastupiti s najboljim svojim golubovima
 •  svojim ponašanjem podizati športski ugled i renome Kluba i Hrvatskog saveza
 •  u cilju određivanje kvalitetnije reprezentacije golubova u kategorijama „šport“ i „standard“, prilagoditi se interesima Hrvatskog saveza, te u tom cilju obvezatno konzultirati i poštovati odluke osobe koja vodi brigu oko sastava reprezentacije Hrvatskog saveza
 •  poticati svoje športske prijatelje na zalaganje, te razvijati zdravu klimu i dobre međuklupske odnose u Klubu, Zoni i Hrvatskom savezu
 •  svoje jato držati u visokoj zdravstvenoj i fizičkoj kondiciji, te sudjelovati u svim akcijama zdravstvene zaštite jata koje provodi Klub

Članak 18.

Članstvo u klubu prestaje:

- dragovoljnim istupanjem

- neplaćanjem članarine iz prethodne godine

- isključenjem

- prestankom rada Kluba

Aktivni i podupirući član koji želi istupiti iz članstva mora obavijestiti predsjednika ili tajnika Kluba pismenim putem uz obrazloženje. Počasni članovi Kluba koji žele istupiti iz članstva, trebaju podnijeti pismeni zahtjev  obrazloženjem Skupštini koja nakon razmatranja zahtjeva donosi odluku.

Članak 19.

Klub zastupaju predsjednik, dopredsjednik i predsjednik strukovnog odbora.

Članak 20.

Član Kluba može se isključiti iz članstva ako:

 •  se grubo ogriješi o odredbe ovog Statuta, Natjecateljskog pravilnika i Statuta F.C.I.
 •  ako teže naruši i ugrozi ugled Kluba, Zone ili Hrvatskog saveza,
 •  ako bez opravdanog razloga do kraja tekuće godine ne podmiri redovnu članarinu

Oduku o prestanku članstva, aktivnih i podupirućih, u smislu prethodna tri stavka donosi Stegovni odbor na prijedlog Upravnog odbora Kluba.

Članak 21.

Protiv odluke o isključenju može se podnijeti prigovor. Prigovor se podnosi Skupštini Kluba, u roku od 15 dana nakon primitka odluke o isključenju. Prigovor ne zadržava izvršenje odluke o isključenju. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 22.

Kaznena mjera suspenzija (privremeno udaljenje iz Kluba) može e izreći aktivnom i podupirućem članu koji prekrši odredbe članka 20. ovog Statuta. Odluku o suspenziji donosi Stegovna komisija Kluba. Suspenzija ne može biti kraća od tri mjeseca niti duža od godinu dana.

Članak 23.

Protiv odluke o suspenziji može se podnijeti prigovor. Prigovor se podnosi Upravnom odboru Kluba u roku od 8 dana nakon primitka odluke o suspenziji. Prigovor ne zadržava izvršenje odluke o suspenziji.

 1.  TIJELA UPRAVLJANJA KLUBA

Članak 24.

Tijela upravljanja klubom su:

- Skupština

- Upravni odbor

- Nadzorni odbor

- Klupska natjecateljska komisija

- Stručni odbor

- Stegovni odbor

- Predsjednik

- Dopredsjednik

- Tajnik

- Blagajnik

- Knjigovodstveni povjerenik

Članak 25.

Skupština je najviše tijelo upravljanja klubom. Skupštinu čine svi poslovno sposobni članovi kluba.

Članak 26.

Sjednica skupštine može biti REDOVNA, IZBORNA i IZVANREDNA.

Sjednicu skupštine saziva Upravni odbor. Predsjednik i tajnik sastavljaju dnevni red. Dnevni red sa svim potrebnim materijalom koji je za diskusiju na Skupštini dostavlja se članovima kluba najmanje 7 dana prije održavanja iste.

Redovna skupština saziva se jednom godišnje na prijedlog predsjedništva kluba.

Izborna skupština saziva se svaki 4 (četiri) godine.

Izvanredna skupština saziva se na zahtjev natpolovične većine članova ili na zahtjev Nadzornog odbora, sa točkom dnevnog reda zbog čega se saziva Izvanredna skupština, i tko traži saziv iste.

Ukoliko Upravni odbor ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 30 dana, predlagatelji će sazvati izvanrednu Skupštinu sa dnevnim redom, mjestom i datumom održavanja i o tome obavijestiti Upravni odbor.

Članak 27.

Skupštinom predsjedava predsjednik kluba. U slućaju njegove spriječenosti zamijeniti će ga dopredsjednik sa svim pravima i obvezama predsjednika. O radu skupštine vodi se zapisnik koji se trajno čuva u pismohrani kluba.

Članak 28.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je nazočna natpolovična većina članova Skupštine, a odluke su punovaljane ako su donesene većinom glasova nazoćnih članova na sjednici skupštine.

Članak 29.

Skupština kluba:

- utvrđuje sportsku politiku razvitka kluba

- donosi Statut te njegove izmjene i dopune

- donosi financijski plan i završni račun za proteklu godinu

- donosi i mijenja program rada

- donosi i mijenja sve ostale akte važne za rad kluba

- bira i razrješava sva tijela kluba

- razmatra i usvaja izvješća i svih odbora u radu kluba

- donosi smjernice za rad kluba

- po potrebi osniva i ostale komisije potrebne za rad kluba, te im utvrđuje zadatke

- odlučuje o žalbama članova kluba koje je donio Stegovni odbor

- obavlja i druge poslove određene Zakonom o udrugama ili Statutom

- donosi odluku o prestanku rada kluba

- bira i razrješava članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Klupske

 natjecateljske komisije, Strukovnog odbora, Stegovnog odbora, Predsjednika i

 Dopredsjednika

A) U P R A V N I   O D B O R

Članak 30.

Upravni odbor je izvršno tijelo Kluba i najviše tijelo upravljanja između dvije sjednice Skupštine. UO obavlja izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

Članak 31.

Upravni odbor čine predsjednik, dopredsjednik,  predsjednik Klupske natjecateljske komisije (u daljnjem tekstu KNK), predsjednik stručnog odbora (u daljnjem tekstu STRO) i predsjednik stegovnog odbora (u daljnjem tekstu SO).

Upravni odbor je izvršno i operativno kolegijalno tijelo.  Predsjednik saziva sjednice Upravnog odbora po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje. Predsjednik rukovodi radom sjednice Upravnog odbora. Odluke se donose većinom glasova članova Upravnog odbora.

Članak 32.

Upravni odbor:

- saziva Skupštinu kluba

- utvrđuje program rada i Statuta koje podnosi Skupštini na razmatranje i prihvačanje

- utvrđuje prijedlog programa i djelatnosti i planove rada

- brine o realizaciji programa rada i provedbi odluka donesenih na Skupštini

- upravlja imovinom kluba

- podnosi Skupštini izvješće o radu

- imenuje komisije i tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadatke

- obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima

- osigurava financijska sredstva za normalno funkcioniranje kluba

- za svoj rad odgovorno je Skupštini.

Članak 33.

Mandat članova Upravnog odbora je četiri godine. Ukoliko član Upravnog odbora podnese ostavku na rad u istom, prva naredna Skupština bira novog u nastavku mandata.

B) NADZORNI ODBOR

Članak 34.

Nadzorni odbor (u daljnjem tekstu NO) kluba nadzire rad svih tijela u klubu utvrđenih ovim Statutom. Nadzire materijalno i financijsko poslovanje kluba. Utvrđuje da li je poslovanje kluba i cjelokupni rad u skladu sa Zakonom i Statutom kluba. O svom radu i primjedbama ako ih uoči obavještva u prvom stupnju Upravni odbor, a u drugom Skupštinu, a ako je i potrebno i državna tijela. Podnosi izviješće Skupštini o svom radu.

Članak 35.

Nadzorni odbor broji tri člana. Članove NO bira skupština na mandat od četiri godine. Sjednice NO održavaju se prema potrebi. Odluke se donose većinom glasova.

C) PREDSJEDNIK KLUBA

Članak 36.

Predsjednika kluba bira Skupština na mandat od četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora. Predsjednik kluba po funkciji je i predsjednik Upravnog odbora.

Dužnosti predsjednika:

- predsjednik je ovlaštena osoba za zastupanje kluba

- pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga rada Skupštine i Upravnog odbora  

- upoznaje javnost s radom Skupštine i svih tijela upravljanja u klubu

- rukovodi radom Skupštine i Upravnog odbora

- obavlja i druge poslove određene Statutom kluba

- podnosi izvješće o svom radu  Skupštini kluba

 

 D)   DOPREDSJEDNIK

Dopredsjednika kluba bira Skupština na mandat od četiri godine. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika zamjenjuje ga dopredsjednik Kluba sa svim pravima i obvezama.

 E) TAJNIK

Članak 37.

Tajnika bira Upravni odbor kluba na mandat od četiri godine. Za svoj rad odgovoran je Skupštini i UO.

Poslovi koje obavlja tajnik:

- obvezan je biti nazočan na svim sjednicama UO, NO, KNK, STRO, SO, te Skupštini

- voditi zapisnike na sjednicama Skupštine, te voditi brigu da zapisnici sa Skupština budu upućeni svim članovima Kluba članovima Upravnog odbora, tijelu

 nadležnom, za registraciju i ostalim udrugama u roku od 45 dana.

- vodi administrativne poslove

- vodi Registar članova kluba

- popis članova kluba sa njihovim adresama dostavlja tajništvu  HSKUGL-a

- sve poslove koje mu povjeri Upravni odbor i predsjednik

- vršiti sve pripreme za nastupanje reprezentacije Kluba na klupskim i državnim

 Priredbama

- organizirati i pripremati smještaj, put i slično, predstavnicima Kluba za službena      

 putovanja

- ažurirati Statut i ostale akte Kluba

F) STEGOVNI ODBOR

Članak 38.

Stegovni odbor broji tri člana, koje bira Skupština na mandat od četiri godine. Za svoj rad odgovorni su Skupštini i predsjedniku . U svom radu su samostalni. Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Upravni odbor ili najmanje polovina redovnih članova.

Stegovni odbor radi na osnovi Pravilnika o radu Stegovnog odbora, kojeg podnosi Upravni odbor kluba na usvajanje Skupštini.

Stegovni odbor radi prema potrebi i izviješća o svom radu podnosi na redovnoj godišnjoj Skupštini.

Članak 39.

Odluke Stegovnog odbora donose se većinom glasova. Protiv odluke Stegovnog odbora može se izjaviti žalba u roku od 15  dana od dana dostave odluke Skupštini. Skupština žalbu mora riješiti  u roku od 30 dana. Odluka Skupštine je konačna.

G) KLUPSKA NATJECATELJSKA KOMISIJA ( u daljnjem tekstu KNK)

Članak 40.

KNK radi na osnovu klupskog natjecateljskog pravilnika koji mora biti u skladu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         sa Natjecateljskim pravilnikom HSKUGL-a.

Skupština bira Predsjednika i četiri člana na mandat od četiri godine. Za svoj rad su odgovorni Skupštini.

Predsjednik natjecateljke komisije kontrolira cjelokupno odvijanje natjecanja prema odredbama Natjecateljskog pravilnika. Natjecateljski pravilnik donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora Klupska natjecateljska komisija sastaje se prema potrebi, odnosno ako za to postoje valjani razlozi. Sastancima rukovodi predsjednik KNK, a tajnik vodi zapisnik. Klupski natjecateljski pravilnik ne smije biti u suprotnosti s odredbama Natjecateljskog pravilnika saveza.

Članak 41.

Predsjednik klupske natjecateljske komisije prema odredbama Natjecateljskog pravilnika obvezan je :

 •  voditi sve poslove oko natjecanja
 •  pripremati obraditi i potpisati svu natjecateljsku dokumentaciju
 •  čuvati svu natjecateljsku dokumentaciju
 •  konačne rezultate natjecanja dostavljati klubovima na uvid
 •  svake godine podnositi izviješće Upravnom odboru i Skupštini na usvajanja
 •  preuzimati i ostale zadatke za koje ga ovlasti Upravni odbor

Predsjednik natjecateljske komisije odgovoran je za sve propuste oko natjecanja, Upravnom odboru i Skupštini.

H) STRUČNI ODBOR

Članak 42.

Stručni odbor (u daljnjem tekstu STRO) ima tri člana. Skupština bira predsjednika i dva člana na mandat od 4 godine. STRO radi sukladno Pravilniku oradu STRO.

- prevodi značajnije članke iz stranog tiska

- uređuje klupske stranice za godišnjak

- vodi brigo o slanju mladih golubova na svjetsko i europsko prvenstvo     

- organizira klupske izložbe

- vodi brigo o slanju klupskih golubova na Savezne izložbe                               

- vodi brigu o slanju klupskih golubova na Olimpijade i ostale međunarodne    

 izložbe           

- priprema prijavnu dokumentaciju za saveznu izložbu

I) BLAGAJNIK

                                                   Članak 43.

Blagajnika Kluba bira UO na vrijeme od 4 godine. Blagajnik se bavi redovnim ubiranjem članarine koje duguju članovi Kluba, naplatom računa prema naručenim potrebama opreme, hrane, lijekova i slično.

Na svakoj redovnoj Skupštini na prijedlog blagajnika Kluba pristupa se prihvaćanju prijedloga financijskog izviješća i zatvaranju poslovnog razdoblja.

Predsjednik, dopredsjednik i Predsjednik STRO potpisuju čekove ili naloge za isplatu, namijenjene za pomirenje troškova Kluba.

Podmirenje troškova Kluba vrši se putem banke.

                 

IV.  IMOVINA KLUBA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 44.

Imovinu kluba čine:

- novčana sredstva

- pokretna imovina

- nekretnine

- prava i obveze kluba

Klub stječe imovinu:

- članarinom

- dobrovoljni prilozi i darovi

- iz državnog proračuna

- iz drugih izvora u skladu Zakona o udrugama

Članak 45.

Materijalno-financijsko poslovanje Kluba vodi knjigovodstveni povjerenik, odnosno knjigovođa. Knjigovođu bira UO. Knjigovođa ne mora biti član kluba.

Knjigovođi se podnose na uvid svi dokumenti i svi potrebni knjigovodstveni elementi. Knjigovođa sastavlja i potpisuje polsovnu bilancu za proteklu godinu, te zaključni račun.

Financijska godina Kluba počinje 01. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine. Pod poslovnim razdobljem podrazumijeva se razdoblje između dvije Skupštine.

Financijska sredstva Kluba vode se kod Hypo-Alpe-Adria bank u Osijeku.

Članak 46.

Izvješće o financijskom i materijalnom poslovanju Skupštini podnosi predsjednik Kluba na usvajanje.

                        V. PRESTANAK RADA KLUBA

Članak 47.

Klub prestaje radom u slučaju predviđenim zakonom.  U slučaju prestanka rada kluba imovina će pripasti svim članovima kluba na jednake dijelova. U slučaju prestanka rada odlukom Skupštine, ista donosi odluku o prestanku rada većinom članova kluba.

                             VI.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

Statut kluba donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova pristunih na Skupštini.

Članak 49.

Tumačenje odredaba iz ovog Statuta daje Skupština, a ostalih normativnih akata Upravni odbor kluba.

                                                       Članak 50.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti dosadašnji Statut Športskog kluba uzgajivača golubova listonoša „SLAVONIJA-77“, Osijek donesen na Skupštini od 21.12.1997. godine.

.

                                                       Članak 51.

Ovaj Statut stupa na snagu osam dana nakon usvajanja na Skupštini Športskog kluba uzgajivača golubova listonoša „SLAVONIJA-77“, Osijek, održanoj dana 30.03.2013. godine u Osijeku.

U Osijeku, 30.03.2013. godine.

                                                                                               Predsjednik:                  

           

                                                                                      

                 

.